لوله بتنی مسلح

لوله های تولیدی بتنی در ۵ اندازه ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ (قطر داخلی لوله بتنی بر حسب میلیمتر) می باشد. همچنین این محصولات در ۲ کلاس متفاوت (C-3 , C-4) تولید می گردد. کلاس بالاتر دارای حجم میلگرد بیشتر می باشد. در جدول ذیل محصولات تولیدی و در ادامه نقشه هر محصول به انضمام اندازه گذاری و مقادیر میلگرد ارائه شده است.

استاندﺍﺭﺩﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ DIN 4032 و DIN 4035 ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ بتنی و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺘﻨﯽ

ﺍﺳﺘـﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ASTM C14M   برﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮐﻼﺱ 1، 2 و 3

ﺍﺳﺘـــﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ   ASTM C76M و ISIRI 8906 برای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﮐﻼﺱ V , IV , III , II , I

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ASTM C655M  و ASTM C 506M ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

ﺍﺳﺘـــﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ASTM C443M ﺑــﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ

ردیف قطر داخلی لوله
(میلیمتر)
قطر خارجی لوله- زبانه
(میلیمتر)
قطر خارجی لوله- کام
(میلیمتر)
طول لوله
(میلیمتر)
کلاس لوله وزن لوله
(کیلوگرم)
۱ ۷۰۰ ۹۰۰ ۱۰۲۰ ۲۵۰۰ C-3 ۱۴۳۶
C-4 ۱۴۶۱
۲ ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۲۰ ۲۵۰۰ C-3 ۱۶۶۶
C-4 ۱۶۷۷
۳ ۱۰۰۰ ۱۲۲۰ ۱۴۱۰ ۲۵۰۰ C-3 ۲۷۸۲
C-4 ۲۷۹۸
۴ ۱۲۰۰ ۱۴۷۰ ۱۴۷۰ ۲۵۶۰ C-3 ۳۲۰۶
C-4 ۳۲۲۹
۵ ۱۴۰۰ ۱۷۰۰ ۱۷۰۰ ۲۵۶۰ C-3 ۴۲۹۸

 

هیچ محصولی یافت نشد.
درخواست قیمت

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

English
گفتگو در واتساپ